Rowerowe przyspieszenie
03 sierpnia 2010

Założenia projektu

Głównym celem projektu jest wsparcie procesu rozwoju ruchu rowerowego w dużych miastach naszego kraju. Projekt zakłada realizację kilku ważnych pakietów działań edukacyjnych. Działania nastawione są przede wszystkim na wzrost świadomości ekologicznej wśród kluczowych dla procesu rozwoju ruchu rowerowego grup społecznych oraz bezpośrednią edukację dzieci i młodzieży, a za ich pośrednictwem – dotarcie do rodziców oraz, poprzez media, do szerszych kręgów społeczeństwa. Ponadto efektem projektu będzie zacieśnienie współpracy oraz transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy samorządami, rowerowymi organizacjami pozarządowymi (sieć „Miasta dla Rowerów”), Parlamentarną Grupą Rowerową (PGR) i Ministerstwem Infrastruktury.

Cele szczegółowe:

 • Upowszechnienie informacji na temat negatywnego wpływu indywidualnej komunikacji samochodowej na stan środowiska naturalnego w mieście.

 • Stworzenie fundamentu dla skutecznych ogólnopolskich działań edukacyjnych dotyczących propagowania ruchu rowerowego jako składnika zrównoważonego sytemu transportowego w dużych miastach (budowa społecznego poparcia dla idei zrównoważonego transportu, zwłaszcza wprowadzania lokalnych ograniczeń dla indywidualnego transportu samochodowego).

 • Zmiana świadomości kierowców w zakresie zasad bezpiecznej koegzystencji z rowerzystami w przestrzeni miejskiej (zwłaszcza promocja bezpiecznego i ekologicznego stylu jazdy, w kontekście najwyższych w Europie wskaźników wypadkowości z udziałem rowerzystów).

 • Stworzenie sprawnego kanału wymiany informacji pomiędzy aktywnym środowiskiem rowerzystów, posłami zrzeszonymi w Parlamentarnej Grupie ds. Rozwoju Komunikacji Rowerowej (PGR) w celu zaangażowania ich w lokalne działania edukacyjno-promocyjne.

 • Popularyzacja prawidłowych standardów tworzenia infrastruktury rowerowej wśród urzędników miejskich odpowiedzialnych za politykę rowerową oraz wśród projektantów projektujących infrastrukturę rowerową w miastach.

 • Wsparcie partnerskiej współpracy pomiędzy urzędnikami, a lokalnym środowiskiem rowerowym.

 • Transfer wiedzy w zakresie skutecznego prowadzenia lokalnych polityk rozwoju komunikacji rowerowej (promocja najlepszych praktyk z kraju i zagranicy, sprawnych form udziału społecznego, wzorcowych przykładów rozwiązań itp.),

 • Popularyzacja najlepszych europejskich praktyk w zakresie prowadzenia polityki rowerowej (w ramach zrównoważonej polityki transportowej miasta) oraz akcji edukacyjno-promocyjnych nastawionych na wzrost wykorzystania roweru jako codziennego środka komunikacji.

 • Stworzenie sprawnego kanału wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia lokalnych kampanii na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej pomiędzy organizacjami rowerowymi w polskich miastach.

 • Wsparcie lokalnych działań organizacji rowerowych w miastach objętych siecią „Miasta dla Rowerów”.

Najważniejsze działania

1. Pilotażowy program edukacyjny w szkołach („Rower jest OK – czyli dlaczego warto jeździć rowerem w mieście”).

W ramach programu wypracowany zostanie pakiet edukacyjny kierowany do szkół, na który złoży się specjalna broszura edukacyjna dla uczniów, prezentacja multimedialna oraz krótkie filmy edukacyjne. Jeden adresowany do potencjalnych rowerzystów miejskich (uczniów i ich rodziców), a drugi do kierowców samochodów (rodziców oraz uczniów - przyszłych kierowców). Program będzie poruszał zagadnienia dotyczące roli, jaką może odegrać komunikacja rowerowa w mieście, zalet roweru, idei zrównoważonego transportu oraz zasad bezpiecznego poruszania się rowerem po mieście. Pilotażowe zajęcia odbędą się w dziesięciu miastach objętych siecią MdR. Następnie wypracowany pakiet będzie mógł zostać powielony i wykorzystany na większą skalę. Opracowany materiał edukacyjny może także zostać później wykorzystany do opracowania scenariuszy lekcyjnych na temat rowerów i zrównoważonego transportu w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej pt. wychowanie komunikacyjne.

2. Spotkania Sieci Miasta dla Rowerów z Parlamentarną Grupą ds. Rozwoju komunikacji Rowerowej (PGR).

Spotkania służyć mają wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami z różnych miast i wypracowaniu wspólnej taktyki i strategii działania, w tym podwalin do przyszłej wielkiej kampanii medialnej promującej rower jako ekologiczny środek komunikacji po mieście. Część każdego spotkania służyć będzie pracy w gronie organizacji, w drugiej zaś uczestniczyć będą posłowie PGR, których zaangażowanie w kampanię będzie miało kapitalne znaczenie dla skuteczności działań lokalnych oraz ogólnopolskich.

3. Warsztaty dla projektantów i urzędników Zasady tworzenia dobrej infrastruktury rowerowej w mieście.

Warsztaty nastawione będą na stronę techniczną zagadnienia i posłużą prezentacji najważniejszych zasad projektowania infrastruktury, preferowanych standardów technicznych oraz prezentacji procesu zmian prawnych przygotowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z PGR i siecią MdR. W program warsztatów wplecione zostaną informacje dotyczące ekologicznego kontekstu wprowadzania zasad zrównoważonego transportu. Jako materiał edukacyjny dla warsztatów opracowana zostanie broszura zawierająca praktyczny przewodnik dla projektanta i planisty oraz studium przypadków najlepszych rozwiązań infrastruktury rowerowej w Polsce.

4. Ranking dobrych praktyk.

W ramach projektu utworzony zostanie ranking najlepszych przykładów inwestycji rowerowych, jak również dobrych praktyk z zakresu partycypacji społecznej w obszarze polityki rowerowej. 

 

Projekt „Rowerowe przyspieszenie - kampania edukacyjno-promocyjna na rzeczrozwoju komunikacji rowerowej i popularyzacji idei zrównoważonego transportu w Polsce” został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 
lista pozostałych artykułów w dziale sieć MdR : >
 1. Rowerowe przyspieszenie
 2. Warsztat na temat zasad tworzenia dobrej infrastruktury rowerowej w mieście
login
logos